• exchange3
  • Oпштина Деспотовац
  • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Величина, положај и демографија

Географија и топографија

Општина ДеспотовацДеспотовац је центар Горње Ресаве. Налази се на контакту деспотовачког басена и обронака Бељанице и Кучаја, у крају који је богат шумом и рудама. Деспотовачки басен је ерозивно проширење које је тектонски предиспонирано. То је јасна морфолошка целина, ограђена на северу развођем према Миливи, Златовским висовима, на југу развођем према Морави а на истоку одсеком моравске дислокације. Једино је западна граница басена слабо уочљива. Климатске карактеристике долине Ресаве тесно су везане за њен географски положај. Ресава је издужена у правцу југоисток-северозапад и ограђена на истоку високим венцима планина Бељанице и Кучаја, на северу развођем према Миливи, на југу развођем према Великој Морави, док је на северозападу широко отворена према великом Поморављу. Област Ресаве лежи на различитим надморским висинама (ушће Ресаве на 94 м, а извориште на преко 1100 м надморске висине) и испресецана је бројним клисурама и кањонима, па су због тога климатске прилике различите. У основи клима Ресаве је умерено-континентална, умерено топлих лета (21,2 степена 0C) и умерено хладних зима (0,7 степена 0C), јасно изражених годишњих доба. Јесени (12 степена 0C) су топлије од пролећа (11,3 степена 0C). Близина високих планинских масива на истоку, те широка отвореност ка западу, према долини Велике Мораве, утиче на микроклиматске разлике слива Ресаве. За туристичку валоризацију климе, од посебног су значаја температура ваздуха, падавине, облачност и инсолација.


Број становника

Попис 1971 Попис 1981 Попис 1991 Попис 2002
36553 35690 33869 3284

Извор: Републички завод за статистику

Пратећи кретање броја становника у општини Деспотовац, током последњих 30 година, јасно је уочљив лагани пад током седамдесетих и осамдесетих година прошлога века, што се може приписати благој миграцији ка већим градским центрима. Деведесете године пак карактерише нагли пад броја становника што је условљено одлажењем великог броја грађана Деспотовца на привремени рад или трајно насељавање у земље западне Европе као последице како привредне тако и укупне друштвене кризе у земљи.

Извор: Републички завод за статистику


Структура становништва према полу

Попис 1971 Попис 1981 Попис 1991 Попис 2002
М Ж М Ж М Ж М Ж
18541 18012 17847 17843 16738 17131 16112 16736

Извор: Републички завод за статистику

Извор: Републички завод за статистику

У структури становништва према полу дошло је до значајне промене по попису из 1991. године. Према претходна два пописа, 1971. и 1981. године, благу доминацију у структури становништва имали су мушкарци (50,72% мушкараца у укупном становништву 1971. године и 50,1% 1981. године), док према попису 1991. године доминацију преузимају жене (50,6% жена у укупном становништву 1991. године и 50,95% 2002. године).

Године старости Попис 1971 Попис 1981 Попис 1991 Попис 2002
0-4 2292 2201 1974 1495
5-9 2302 2318 1834 1744
10-14 2750 2165 2032 1843
15-19 3202 2153 2136 1748
20-24 2802 2539 2135 1936
25-29 2335 2897 2032 1989
30-34 2858 2588 2367 1853
35-39 3347 2113 2675 1926
40-44 3327 2612 2377 2075
45-49 2645 3054 1874 2380
50-54 1510 2997 2397 2053
55-59 1735 2349 2696 1698
60-64 1929 1275 2609 2238
65-69 1548 1376 1961 2663
70-74 1009 1430 938 2514
75-79 876 1500 1719 2583
непознато 86 123 113 110
Укупно 36553 35690 33869 32848

Извор: Републички завод за статистику

Старосна структура становништва показује да је у последњих 30 година дошло до значајног “старења општине”. У укупном контигенту становништва, учешће радно способног становништва је 56,89% док број становника старијих од 60 година је 30,77%. Простим сумирањем ова два податка, узимајући у обзир негативну стопу природног прираштаја (-4 промила), као и по старости најбројнији контигент становништва (35-39 година 1971. године, 65-69 година 2002. године), може се закључити да општини Деспотовац, са демографског аспекта, прети озбиљна опасност у будућности.


 Становништво по насељима

Општина Деспотовац је територијално организована у 30 насељених места чија је насељеност дата следећом табелом.

Рб Насеље Популација Рб Насеље Популација
1 Балајнац 605 17 Ломница 1447
2 Бељајка 492 18 Медвеђа 1342
3 Богава 724 19 Милива 1384
4 Брестово 559 20 Пањевац 672

 

Рб Насеље Популација Рб Насеље Популација
5 Буковац 633 21 Плажане 1955
6 Велики Поповић 1791 22 Поповњак 396
7 Витанце 956 23 Равна Река 431
8 Војник 1176 24 Ресавица (Баре, Жидиље, Маквиште) 2785
9 Грабовица 1467 25 Ресавица Село 213
10 Двориште 753 26 Сењски Рудник 596
11 Деспотовац 4979 27 Сладаја 909
12 Златово 905 28 Стењевац 860
13 Јасеново 1544 29 Стрмостен 1012
14 Језеро 649 30 Трућевац 500
15 Јеловац 467 Извор: Локална самоуправа
16 Липовица 646


Основни контигенти становништва према попису из 2002. године

Година Радни (15-64) Пунолетни (18 и више) предшколски школообавезни Фертилни (15-49)
2002 14462 19378 1674 2062 4837

Извор: Републички завод за статистику

Радни контигент становништва чини 14.462 станивника што чини 44,03 % укупног броја становника, док највећи броју пунолетних становника (58,9 %).

Образовна структура становништва

  Укупно Без школске спреме 1-3 разр. основне школе 4-7 разр. основне школе Основно образ. Средње образ. Више образ. Високо образ. Непозн.
Укупно 21684 2215 969 6394 5283 5739 456 450 178
Мушко 10545 440      336 3021 2619 3498 243 279 109
Женско 11139 1775 633 3373 2664 2241 213 171 69

Извор: Републички завод за статистику

Према подацима Републичког завода за статистику, највећи број становништва према образовној структури спада у групу 4-7 разреда завршене основне школе, знатан је број становништва који има само основно образовање, а потребно је нарочито напоменути да је укупно 2.215 становника без школске спреме, што је у односу на укупан број становника општине, значајан број.

Становништво према активности

Активно становништво Лица са личним приходом Издржавано становништво На раду-боравку у иност. до 1 год.
укупно обавља заним. свега на раду чланови породице
25611 9126 5981 8716 137 93 44

Извор: Републички завод за статистику

На активно становништво које обавља неко занимање отпада 9.126 становника, на лица са личним приходом 5.981, а на издржавано становништво 8.716.

Домаћинства по броју чланова

Укупно Домаћинства
са 1 чл. са 2 чл. са 3 чл. са 4 чл. са 5 чл. са 6 чл. са 7 чл. са 8 чл. са 9 чл. са 10 и више чл.
8320 1673 2239 1287 1474 750 549 224 84 23 17

 Извор: Републички завод за статистику

Према горе наведеним подацима, највећи број домаћинства у општини имају у просеку по два члана, док су на другом месту домаћинства са само једним чланом што указује на константан пад броја становника протеклих деценија.

Становништво старо 15 и више година према брачном стању и полу по попису из 2002.

Укупно Мушко женско
свега неож. ожењен удовац разведен непознато свега неудата удата удовица разведена непоз.
21684 10545 2262 7204 774 268 37 11139 1339 7247 2151 360 42

Извор: Републички завод за статистику

Породице, према броју деце, по попису из 2002.

Укупно Број деце Породице са децом млађом од 25 година Деца млађа од 25 година
без деце 1 2 3 4 5 и више
7923 3563 2059 2050 224 21 6 3536 5904

 Извор: Републички завод за статистику

Подаци указују да је највећи број становништва старијег од 15 година у браку (66,64%) и да је највећи број породица без деце (44,97%).

Витални догађаји за период 2001-2007.

Год. Живорођени Умрли Природни прираштај Бракови
број на 1000 становника број на 1000 становника број на 1000 становника закључени разведени
2001. 293 8,8 427 12,8 -134 -4 160 21
2002. 321 12,6 448 17,5 -127 -4,9 172 43
2003. 290 11,4 505 19,9 -215 -8,5 179 60
2004. 292 11,7 476 19 -184 -7,4 125 41
2005. 184 7,4 466 18,9 -282 -11,4 121 40
2006. 180 7,4 476 19,6 -296 -12,2 117 33
2007 154 6,4 441 18,4 -287 -12 119 47

Извор: Републички завод за статистику

Када су у питању подаци за виталне догађаје, природни прираштај константно бележи негативне вредности, а последњи податак износи -12‰.


Етничка структура становништва

Рб Националност Број % Рб Националност Број %
1 Срби 24529 95.77525 12 Немци 2 0.007809
2 Црногорци 72 0.281129 13 Роми 72 0.281129
3 Југословени 63 0.245988 14 Румуни 38 0.148374
4 Албанци 13 0.050759 15 Руси 3 0.011714
5 Бошњаци 1 0.003905 16 Словенци 14 0.054664
6 Бугари 10 0.039046 17 Украинци 1 0.003905
7 Власи 427 1.667252 18 Хрвати 35 0.13666
8 Горанци 1 0.003905 19 Друго 11 0.04295
9 Мађари 3 0.011714 20 Неодређено 124 0.484167
10 Македонци 30 0.117137 11 Непознато 121 0.472453
11 Муслимани 41 0.160087 22 Укупно 421 79,25

Извор: Локална самоуправа

У табели етничке структуре нису ушли становници општине Деспотовац који су на привременом раду у иностранству. Од осталог становништва (25 611),етничку структуру становништва општине Деспотовац чине Срби (95,775%) са националним мањинама међу којима су најбројнији Власи (1,667%) а затим Црногорци и Роми (по 0,281%). Интересантно је да готово 1% становништва је неодлучно или се не изјашњава о својој националности.

Извор: Локална самоуправа


Религија

Сходно етничкој структури по питању религије најбројни су православци (96,7%) док су друге религије заступљене у много мањем обиму, што је приказано у следећој табели.

Р.бр. Религија Број %
1. Исламисти 75 0.292843
3. Католици 73 0.285034
4. Православци 24766 96.70064
5. Протестанти 5 0.019523
7. Друго 215 0.839483
8. Неодлучни 175 0.6833
9. Атеисти 17 0.066378
10. Непознато 285 1.112803
11. Укупно 25611 100

Извор: Локална самоуправа


Говорни језици

Од говорних језика, поред српског језика, у општини Деспотовац могу се срести и језици националних мањина, као што су влашки и ромски.