• exchange3
 • Oпштина Деспотовац
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Здравствена и социјална заштита

Здравство

Дом здравља Деспотовац, као самостална установа, пружа здравствену заштиту за све становнике општине Деспотовац. Организоване су следеће службе:

 • Здравствена заштита одраслих са медицином рада и кућном негом,
 • Здравствена заштита деце, школске деце и жена са поливалентним потребама,
 • Хитна служба са санитетским превозом,
 • Стоматолошка служба
 • РО и лабораторија,
 • Специјалистичко консултативна служба са стационаром,
 • Фармацеутска служба и
 • Правно-технички и други послови.

Здравствену сигурност становника обезбеђује стручни и оперативни кадар здравствених радника и здравствених сарадника. У Дому здравља Деспотовац у 2006. години је био запослен 251 радник, од којих су 48 лекари, стоматолози и здравствени сарадници, а међу којима су 26 специјалисти и има 6 лекара на специјализацији, 122 здравствена радника са ССС и 13 здравствених радника са ВСС.
Услугама из области примарне заштите бави се Дом здравља са амбулантама и здравственим станицама, а из области секундарне заштите – стационар. Дом здравља Деспотовац има око 25000 осигураника и око 30000 корисника.
У следећој табели дат је број лекара, стоматолога и фармацеута који су запослени у здравственим установама.

Број лекара, зубних лекара и фармацеута у здравственој служби

Здравствени радници Број извршилаца
Лекари специјалисти 27
Лекари опште медицине 19
Дипл. фармацеути 1
Стоматолози спец. 6
Стоматолози 3
Мед. техничари(ВШС) 13
Мед. техничари(ССС) 123
Дипл. Хемичари,психолози,логопеди 4
Укупно 196

Извор: Дом здравља Деспотовац

Број административно-техничких радника у ДЗ Деспотовац

Административно-технички радници
према стручној спреми
Број извршилаца
ВСС 2
ВШС 2
ССС 11
ВКВ и КВ(возачи,куварице,мајстори) 19
НК(спремачице,вешерке) 21
Укупно 5

Извор:Дом здравља Деспотовац

Дом здравља Деспотовац, као једини здравствени центар на територији општине, располаже следећим објектима: зграда Дома здравља и стационар у Деспотовцу, апотека у Деспотовцу са апотекарским станицама у Ресавици, Плажану и Великом Поповићу, здравствене станице у Ресавици, Сењском Руднику, Стењевцу, Плажану и Великом Поповићу.

Преглед здравствених установа

Здравстве-
ни центар
Домови здравља Здравстве-
не станице
Кадровска структура
специјалисти лекари на специјал-
изацији
здравстве-
ни радници са ВСС
здравстве-
ни радници са ССС
немедиц-
инско особље
Дом здравља Деспотовац 1 Ресавица 1       2  
Стењевац 1       2  
Велики Поповић   1     2  
Плажане 1       2  
Сењски Рудник 1       2  
Укупно кадрова 4 1     10  

Извор: Дом здравља Деспотовац

Техничка опремљеност

Здравствена установа Здравствена опрема
Дом здравља Деспотовац 2 ултразвучна апарата
2 рендген апарата
1 ТВ рендген ланац
10 ЕКГ апарата
1 биохемијски аналајзер
3 дефибрилатора


Основни проблеми Дома здравља у Деспотовцу огледају се, пре свега, у недовољној опремљености савременим медицинским апаратима.


Социјална заштита

Центар за социјални рад „ Деспотовац“ у Деспотовцу је установа социјалне заштите, основана 12.11.1984.год. одлуком СО Деспотовац, који врши заштиту права и интереса грађана општине Деспотовац и њихових породица, кроз различите видове социјалне и породично правне заштите.

Делатност центра за социјални рад

Делатношћу центра за социјални рад сматрају се организоване мере и активности на стварању услова за остваривање заштитне функције породице, услова за самостални живот и рад лица која се налазе у стању социјалне потребе или за њихово активирање у складу са способностима, обезбеђење средстава за живот материјално необезбеђеним за рад неспособним лицима као и другим лицима у стању социјалне потребе и обезбеђење других облика социјалне и породично-правне заштите. Основни задаци центра за социјални рад утврђени су Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана и Породичним законом.
Делатност центра за социјални рад спроводи се у складу и са осталом законском регулативом, кроз примену следећих закона:

 • Кривичног законика
 • Закона о кривичном поступку
 • Закона о прекршајном поступку
 • Закона о општем управном поступку
 • Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица
 • Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породица са децом

У спровођењу социјалне заштите и сопцијалног рада Центар врши следећа јавна овлашћења:

 • Решава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана
 • Пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима

Центар обавља стручне послове у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада и то:

 • открива и прати социјалне проблеме грађана и проблеме у области социјалне заштите;
 • предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење
 • организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада;
 • развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема
 • подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите
 • води прописану евиденцију
 • врши и друге послове утврђене Законом и одлуком СО Деспотовац, о проширеним и пренетим правима из социјалне заштите

Организациона структура

У вршењу јавних овлашћења утврђених законом, као и садржај и начин вођења евиденције и документације о стручном раду Центра за социјални рад примењује се Правилник о стандардима и организацији рада центра за социјални рад и садржају и начину вођења евиденције и документације о стручном раду.

Послови који се обављају у Центру у вршењу јавних овлашћења или у вези са вршењем јавних овлашћења, групишу се на:

 • послове стручног социјалног рада
 • управно - правне послове
 • послове планирања и развоја
 • административне, административно техничке и помоћне послове

Од оснивиња, када је центар имао само 4 запослена радника, у складу са важећом законском регулативом, примењивани су различити модели организације стручног рада од територијалног, категоријалног, мешовитог модела до актуелне организације у складу са Правилником о стандардима и организацији рада центра за социјални рад.

У центру за социјални рад запослено је укупно 13 радника.

 • руководилац
 • 9 радника из стручних области (5 социјалних радника 1 правник, 1 психолог, 1 специјални педагог, 1 дефектолог)
 • 2 административна радника
 • 2 помоћна радника

Од укупно 13 запослених радника из буџета Републике се финансира 10, а из буџета Општине финансирају се 3 запослена радника Центра.

Као и финансирање запослених радника, тако се социјално заштитна права и укупна делатност центра за социјални рад, финансира по два основа:

Финансирање из буџета

 • материјално обезбеђење,
 • додатак за помоћ и негу другог лица,
 • смештај у установу или другу породицу(хранитељска породица).

Финансирање из буџета Општине на основу одлуке СО Деспотовац о проширеним и пренетим правима из социјалне заштите а у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана

 • једнократне помоћи (новчане помоћи и помоћ у натури),
 • опрема материјално угрожених корисника(деце,одраслих,старих) за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу,
 • трошкови превоза, уџбеника и школске кухиње деце из материјално необезбеђених породица,
 • укључивање у школовање и обезбеђивање интернатског смештаја и превоза деце са посебним потребама,
 • трошкове сахране корисника материјалног обезбеђења и материјално угрожених лица,
 • рад и услуге Клуба за старе при центру за социјални рад.

У наредној табели дат је преглед корисника услуга социјалне заштите на подручју општине Деспотовац.

Корисници услуга центара социјалне заштите

Година Малолетна лица Пунолетна лица
У
к
у
п
н
о
Угрожени породичном ситуацијом Са поремећ
ајима у понашању
М
е
н
т
а
л
н
о

з
а
о
с
т
а
л
и
Ометени у физичком развоју Са комбинов
аним Сметњама
Остали корисници У
к
у
п
н
о
Лица
са поремећ
ајима
у понашању
Физички и психички ометена лица Материј
ално необезбе
ђена лица
Н
е
з
б
р
и
н
у
т
а

л
и
ц
а
О
с
т
а
р
е
л
а

л
и
ц
а
О
с
т
а
л
и

к
о
р
и
с
н
и
ц
и
2005. 172 125 11 11 12 7 6 325 1 64 129 1 93 37
2006. 146 63 47 14 8 3 11 291 1 72 146 1 61 10
2007. 165 111 19 10 7 4 14 296 6 64 71 - 144 11

Извор: Републички завод за статистику

Број корисника услуга социјалне заштите по облицима социјалне заштите

  Број корисника
2003 2004 2005 2006 2007
Усвојење         1
Старатељство (свега) 87 71 74 72 62
Смештај у установу 87 71 74 71 87
Смештај у другу породицу 3 4 9 9 1
Додатак за помоћ и негу 75 74 59 61 78
Материјално обезбеђење 68 77 81 84 87
Помоћ за оспособљавање за рад (рехабилитацију) 6 3 2 2 1

Извор: Центар за социјални рад Лица са инвалидитетом

Лица са инвалидитетом

Година 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
Број деце 18 19 21 26 20 31
Број одраслих 62 78 95 66 63 53
Укупно 80 97 116 96 83 84

Извор:Центар за социјални рад

Са циљем смањивања броја деце која се, услед одсутности родитељског старања, упућују у установе социјалне заштите у оквиру Центра за социјални рад развија хранитељство за децу. За разлику од претходних година када је смештај у установама представљао примарну меру збрињавања деце без родитељског старања, у 2006. години 9-оро деце је са успехом смештено у обучене хранитељске породице. Уколико се узму у обзир подаци за последњих пет година, уочава се велика присутност примењивања ове врсте заштите корисника. У току 2006. године, Центар за социјални рад је остварио више контаката са старатељима и вршили су се теренски обиласци корисника. Забележено је да није било злоупотреба било које врсте од стране старатеља у смислу отуђења имовине без сагласности органа старатељства.

Иако се у оквиру различитих активности, у вези са примењивањем великог броја облика и мера заштите корисника, у Центру за социјални рад тежи збрињавању и заштити корисника у њиховој природној средини, још увек нема довољно развијених капацитета и људских ресурса који би у довољној мери ову тежњу подржали. За сада је још увек доминантан облик заштите корисника смештај у установе социјалне заштите.

Према важећим изменама Закона о социјалној заштити, ово представља нови вид заштите корисника за сада свакако број примењених мера смештаја одраслих и старих лица у другу породицу није у складу са стварнијм потребама на територији наше општине. У предстојећем периоду се претпоставља развој ове врсте заштите у складу са законом, као и у складу са стварним потребама корисника.

Ова два вида помоћи корисницима услуга социјалне заштите су најбројнији. Највећи број лица штићен је додатком за помоћ и негу другог лица, као и остваривањем права на материјално обезбеђење породице.

Број корисника и њихова структура

Кретање укупног броја корисника по старосним групама

Старосна група 2007 2008
Деца и омладина 368 487
Одрасла лица 350 424
Остарела лица 193 221
Укупан број корисника 911 1.132

Извор: Центар за социјални рад Деспотовац

Укупан број корисника у 2008.години је 1.132 (у односу на 2007.годину бележи раст за 24,26 %), користећи једну или више услуга социјалне и породично-правне заштите.

Највећи број корисника је из старосне групе „Деца и омладина“ и „ одрасла лица“. Повећање броја корисника из ових категорија у односу на претходну годину (32,34% односно 21,14% ) последица је повећаног броја новорођењне деце, раста незапослености и престанка рада многих предузећа и опадања привредних активности.

Нова организација рада и примена нових стандарда подразумевају и дефинисање приоритета у социјалној заштити што проистиче из Националне стратегије реформе социјалне заштите и у складу је са Стратегијом развоја социјалне заштите општине Деспотовац.

Приоритети у правима и развоју нових услуга на територији општине Деспотовац су следеће социјално рањиве групе, разврстане у две основне категорије корисника:

Деца

 • деца без родитељског старања
 • деца са посебним потребама
 • деца занемарена од стране родитеља
 • деца жртве насиља у породици и заједници
 • деца погођена сиромаштвом
 • деца из нефункционалних породица
 • деца са поремећајима у понашању
 • деца из ромских породица

Стари и одрасли корисници

 • особе са инвалидитетом
 •  стари и немоћни погођени сиромаштвом
 • стари без породичног старања
 • стари и немоћни без адекватног породичног старања
 • одрасли и стари жртве насиља у породици, жене жртве насиља у породици
 • лица под старатељством
 • самохране мајке
 • незапослена лица и лица која остају без посла
 • ромске породице

Повезивање са свим друштвеним чиниоцима у локалној заједници и шире, невладиним организацијама, приватним сектором, стварање волонтерске мреже пружаоца услуга у циљу развоја нових услуга, пре свега:

 • Нових облика ванинституционалне заштите корисника(клуба за старије особе,помоћ у кући,дневни центар).
 • Развој и унапређење институционалне заштите корисника(геронтолошки центар,прихватилиште,кућа на пола пута,сигурна кућа и др).
 • Стварање волонтерске мреже пружаоца услуга

Укључивање других институција,друштвених група и појединаца у социјално заштитне акције локалне заједнице, само су неки од приоритетних задатака на путу сталног развоја и унапређења социјалне заштите у општини Деспотовац.