• exchange3
  • Oпштина Деспотовац
  • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

18.04.2012

Старт aп кредити Фонда за развој у 2012. години

Наслов програма: Кредити за почетнике у бизнису

Донатор / институција која је објавила позив: Фонд за развој Републике Србије

Тема (циљеви / приоритети програма): Фонд за развој Републике Србије расписао је конкурс за 2012. годину за одобравање кредита за почетнике у бизнису. Програм реализује Национална агенција за регионални развој у сарадњи са регионалним агенцијама / центрима.
Према програму, предузетници у 2012. години преко Фонда за развој могу да добију кредите за покретање сопственог бизниса у износу од 500.000 до 1,5 милиона динара, а предузећа од 500.000 до 5 милиона динара. Каматна стопа је 3 одсто годишње, а рок отплате кредита до пет година, са периодом почека до годину дана. Као обезбеђење кредита може се користити хипотека првог реда на непокретностима или земљишту или уговорно јемство.

Апликанти: Право на коришћење кредита имају предузетници и предузећа регистрована после 1. јануара 2011. године, при чему подносилац захтева раније није био власник привредног друштва или предузетник, у смислу да је био обвезник пореза на добит, односно на приходе од самосталне делатности, као и лице против кога се не води истражни и/или кривични поступак и које није било правоснажно осуђивано за кривична дела, до 55 година старости. Лица која су у тренутку подношења захтева за добијање кредита запослена у јавним предузећима и државним институцијама не могу бити корисници ових средстава.
Финансирање: Кредити у вредности од 500000 до 5000000 динара
Трајање пројекта: До потрошње планираних средстава
Рок за пријаву: До потрошње планираних средстава
Интернет адреса / емаил: www.fondzarazvoj.gov.rs

Преузмите документацију јавног позива