• exchange3
 • Oпштина Деспотовац
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

19.04.2012

Менторинг за 50 новооснованих и 100 постојећих МСПП

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ објављује ЈАВНИ ПОЗИВ

МЕНТОРИНГ ЗА 50 НОВООСНОВАНИХ И 100 ПОСТОЈЕЋИХ МСПП

Овај јавни позив за реализацију менторинг програма спроводи Национална агенција за регионални развој у сарадњи са партнерским организацијама и центрима у Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Руми, Београду, Пожаревцу, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Ужицу, Новом Пазару, Нишу, Лесковцу, Врању, Зајечару.

Циљ пројекта

Бесплатна услуга менторинга за одабраних 150 предузетника/привредних друштава у трајању од 50 сати по клијенту, а до краја новембра 2012. године.

Шта је менторинг?
Менторинг је свеобухватан и релативно дуг процес подршке предузећима (привредним друштвима) и предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак уопште. Процес менторинга представља одређени број сати који стручно лице-ментор проводи у директном контакту/раду са власником радње или предузећа. Рад ментора почиње од дијагнозе. Предузеће и ментор заједно проучавају разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој.
На основу дијагнозе ментор и предузетник/предузеће припремају план/пројекат развоја. Током овог процеса ментор ради као помоћник, али и као координатор и саветник.
Национална агенција за регионални развој је стандардизовала менторинг као услугу у оквиру реализације пројекта „Институционализација менторинга као услуге за МСПП“, финансираног од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – JICA.

Садржај менторинг услуга

 • Дијагностиковање - анализа тренутне ситуације у предузећу, односно код предузетника;
 • Помоћ у припреми развојних активности/планова/пројеката, како би се достигли што бољи пословни резултати;
 • Саветовање и координација активности усмерених на приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама итд.;
 • Помоћ у припреми документације која се подноси пословним банкама и приликом конкурисања за програме подршке МСПП;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера, кроз републичку мрежу и у мрежи ЕУ;
 • Помоћ у проналажењу потребних информација и консалтинг;
 • Обука.

Имплементација менторинга
Ментори који ће спроводити програм обучени су у оквиру шестомодуларне обуке за менторе и запослени су у регионалним агенцијама и центрима за подршку МСПП, односно регионалним развојним агенцијама. Обука ментора представља један од резултата Пројекта Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA).

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Право да учествују у јавном позиву имају мала и средња привредна друштва и предузетници који се баве производњом или пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:
• већинско домаће приватно власништво, регистровани на територији Републике Србије;
• позитиван пословни резултат у претходној години (за тзв. постојеће МСПП);
• измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
• не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА
Заинтересовани кандидати могу поднети пријаву у две категорије:
• Новоосновани привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) - регистровани после 1. марта 2011. године;
• Постојећи привредни субјекти - регистровани пре 1. марта 2011. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За новоосноване привредне субјекте:
1. Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста - део под називом „Достављање пријава“);
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (оригинал или оверена копија);

За привредне субјекте који су регистровани пре 1. марта 2011. године:
1. Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста-део под називом „Достављање пријава“);
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
3. Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња - подносилац захтева измирио све пореске обавезе у претходној години, као и до датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија);
4. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2011. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну обраду – изјаву потписати и оверити печатом привредног субјекта.

Национална агенција за регионални развој задржава право да провери веродостојност поднете документације.

ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве се достављају на адресе:

 • Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“, Чарнојевићева 1, Зрењанин, 023/510-567; 561-064, www.rcrbanat.rs
 • Регионални центар за развој МСПП, Топличин венац 11/4, Београд, 011/2186-730; 2186-740; 2632-990, www.mspbg.rs
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља-Крагујевац, Краља Петра I 22, 034/300 575; 302 704, www.redasp.rs
 • Регионални центар за развој МСПП доо за информационе, едукативне и консалтинг услуге, Драгомира Гајића 1, Крушевац, 037/3543-018; 3508-160
 • Регионална развојна агенција „Златибор“, Петра Ћеловића бб, Ужице, 031/523-065; 510-098, www.rrazlatibor.co.rs
 • Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица, 024/554-107; 535-109, www.smer.biz
 • Регионална развојна агенција Браничево Подунавље, Стари корзо 30/3, Пожаверац, 012/510-824; 511-823, www.mspne-serbia.org
 • Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Цара Душана 49, Краљево, 036/397-777, www.kv-rda.org
 • Агенција за економски развој Санџака „SEDA“, 7. јула бб, Нови Пазар, 020/332-700; 317-551, www.seda.org.rs
 • Регионални центар за одрживи развој и развој предузетништва „Тимок“, Николе Пашића 37/1, Зајечар, 019/426-516; 425-380, www.msp-timok.org
 • Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Влајкова 199, Лесковац, 016/233-440, www.centarzarazvoj.org
 • Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа „VEEDA“, 22. децембра бб, Врања 017/412-207; 414-893; 404-629, www.veeda.rs
 • Регионална развојна агенција Бачк, Булевар Михајла Пупина 20/2, Нови Сад, 021/557-781, www.rda-backa.rs
 • Регионална развојна агенција Срема, Главна бр.172, Рума, 022/470-910, www.rrasrem.rs
 • Агенција за развој МСПП „ALMA MONS“, Светосавска 3а, Нови Сад, 021/427-822; 427-574, www.almamons.co.rs
 • Регионална агенција за развој источне Србије „RARIS“, Трг Ослобођења 1, Зајечар, 019/426-376, 426-377, www.raris.org
 • Обласна развојна асоцијација „ЈУГ“, Обреновићева 17/1, Ниш, 018/515-447; 522-659, www.ora-jug.rs

На коверти мора бити јасно назначено „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – МЕНТОРИНГ 2012.“

За додатне информације можете се обратити позивом на телефон 011/20-60-815 или путем електронске поште на адресу milan.vujovic@narr.gov.rs.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 10.05.2012. ГОДИНЕ

Образац 1 - Менторинг 616,00 kB